Судова влада України
Територіальне управління ДСА України в Черкаській областi
Доступ до публічної інформації
Державні закупки
Керівництво
Інформація для громадян
Платежі та збори
Вакансії
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації ТУДСА у Черкаській області

ЗАТВЕРДЖЕНО                      
наказом начальника ТУ ДСА  
у Черкаській області                
23 травня 2011 року № 56-о
     

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації   доступу до публічної  інформації, що знаходиться у володінні територіального управління державної судової адміністрації у Черкаській області

 

Розділ I. Загальні положення

1.1. Це Положення  розроблене на виконання Закону України  від 13.01.2011 року № 2939 –VI «Про  доступ до публічної  інформації» (далі Закон) та визначає  порядок здійснення та  забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТУ ДСА у Черкаській області, та інформації, що становить  суспільний інтерес.

1.2. Територіальне управління ДСА у Черкаській області (далі територіальне управління) є суб’єктом  відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.

1.3. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні ТУ ДСА у Черкаській області є головний спеціаліст–юрист управління (далі  відповідальний) завданнями якого є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

 

Розділ II. Порядок доступу до інформації

2.1. Доступ до інформації забезпечується шляхом: 

  систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 на офіційному веб-порталі територіального управління;

 на інформаційних стендах.

  надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації   документи, що знаходяться в ТУ ДСА у Черкаській області, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:

  назву документа;

– дату створення документа;

– дату надходження документа;

– джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

– передбачену Законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

– строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

  галузь;

  ключові слова;

  тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);

– вид (нормативні акти, угоди, рішення,  протоколи,  звіти, прес-релізи);

– проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

– форму та місце зберігання документа тощо.

2.3. Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної  особи,  крім  суб'єктів владних повноважень.  

2.4. Запитувач має право звернутися до територіального управління  із запитом на  інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.5. Відповідальний підрозділ територіального управління зобов’язаний:

– оприлюднювати інформацію про діяльність територіального управління  та прийняті рішення;

– систематично вести облік документів, що знаходяться в володінні територіального управління;

– вести облік запитів на інформацію;

– у спеціально визначеному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації;

– надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

2.6. У випадку якщо територіальне управління володіє інформацією про особу, відповідальний підрозділ зобов'язаний: 

– надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом;

– використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;

– вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

– виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

2.7. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

2.8. Відповідальна особа несе відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до Закону.

 

Розділ IIІ. Оприлюднення інформації, що знаходиться

у володінні територіального управління

3.1. Відповідальний  за організацію доступу до публічної інформації зобов'язаний оприлюднювати невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа:

– інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) територіального управління;

– нормативні акти територіального управління, інформацію про нормативно-правові засади діяльності територіального управління;

– перелік та умови отримання послуг, що надаються територіальним управлінням, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

– порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень територіального управління, дій чи бездіяльності;

– інформацію про систему обліку, види інформації, що зберігає територіальне управління – інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких  громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень територіальним управлінням;

– загальні правила роботи територіального управління, правила внутрішнього трудового розпорядку;

– звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

– інформацію про діяльність територіального управління, а саме про:

– місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу офіційного веб-порталу та електронної пошти;

– прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку,   адресу електронної пошти начальника територіального управління та його заступника, а також керівників структурних підрозділів, основні   функції структурних підрозділів територіального управління, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

– розклад роботи та графік прийому громадян;

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на  заміщення вакантних посад;

– порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження відповідей територіальним управлінням, дій чи бездіяльності;

– систему обліку, види інформації, якою володіє територіальне управління;

– іншу інформацію про діяльність територіального управління, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений Законом.

3.2. Інформація для оприлюднення на веб-порталі територіального управління  погоджується із керівництвом управління.

3.3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв'язку з цим.